Asigno Advocatenkantoor


WE FIGHT FOR YOUR RIGHT(S)

Over asigno

Asigno Advocaten is een jong en dynamisch kantoor dat zich toespitst op verschillende takken van het recht.

Asigno staat voor ‘eis of dagvaarding’ in de wereldwijde kunsttaal Esperanto. De dagvaarding is de start van een gerechtelijk procedure. Ons kantoor staat U hier graag in bij.

Daarnaast staat het Latijnse Assignare voor ‘toewijzen’, het toewijzen van uw dossier aan ons kantoor, het stellen van uw vertrouwen aan ons om u bij te staan. Een vertrouwen dat wij niet zullen beschamen.

Asigno Advocaten onderscheidt zich door haar proactieve houding en doelgerichte aanpak zonder het menselijke aspect van de zaak uit het oog te verliezen.

Het kantoor biedt u een kwaliteitsvolle dienstverlening op maat. Zowel particulieren als kleine en grote ondernemingen kunnen bij ons terecht.

Tevens wordt de zeer persoonlijke aanpak met de cliënt en de gedrevenheid van de advocaten enorm geapprecieerd.

Team

ROBBIE DEWAELE

-

Advocaat – stichtend vennoot

Robbie Dewaele werd advocaat aan de balie van Kortrijk in het jaar 2005.

Onmiddellijk na de stage startte hij zijn eigen advocatenkantoor te Anzegem. Door freelance te werken voor verschillende kantoren en advocaten met naam en faam deed hij veel ervaring op.

Na een associatie met meerdere advocaten te hebben opgericht in 2013, realiseerde hij in 2017 zijn droom. Dit door een eigen advocatenkantoor op te richten in Waregem.

Het kantoor Asigno wil hij laten uitgroeien tot een begrip in de regio.

Robbie Dewaele onderscheidt zich door zijn warme en cliëntvriendelijke aanpak, waarbij laagdrempeligheid en kwaliteit centraal staan.

Doorheen de voorbije jaren heeft hij tal van zaken in diverse takken van het recht tot een goed einde gebracht. Onder andere niet limitatief: algemeen burgerlijk recht, handelsrecht, familierecht & verkeersrecht. Ook verzekeringszaken, ongevallen, bouwzaken, huurzaken, invorderingen worden dagelijks behandeld.

Daarnaast is er uiteraard de expertise op strafrechtelijk vlak die doorheen de jaren werd opgebouwd. Dit gaat zowel van het verdedigen van de dader voor de Politierechtbank, Correctionele Rechtbank tot in het Hof van Assisen. Allen waarin een ruime ervaring werd opgedaan… Ook voor het slachtoffer kan worden opgetreden waarin een schadevergoeding wordt gevorderd naar de wensen van de klant.

Hij behartigt met volle overtuiging uw kleine en grote juridische problemen en streeft altijd naar het bekomen van een oplossing op maat.

Zijn uitgebreide ervaring en kennis van de procedures zijn één van zijn grootste troeven.

Ondertussen wordt Robbie Dewaele ook aangesteld door de Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Kortrijk om als curator op te treden in uitgesproken faillissementen. Ook door de Arbeidsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk wordt hij gemandateerd om als schuldbemiddelaar op te treden.

Floor Vynckier

-

Advocaat

Floor Vynckier vatte haar rechtenstudies aan in Kortrijk, waarbij zij na 2 jaar kon doorstromen naar Leuven. Na een eerste kennismaking met het personen- en familierecht en het strafrecht tijdens de eerste studiejaren, was haar interesse voor deze domeinen snel gewekt. In haar master specialiseerde Floor Vynckier zich verder in het privaat recht en strafrecht en in 2016 behaalde zij haar diploma Master in de Rechten aan de KU Leuven. Tijdens haar tweede masterjaar studeerde Floor Vynckier een semester aan de Université La Rochelle in Frankrijk.

Sinds 2016 is Floor Vynckier verbonden aan de balie en legt zij zich toe op verschillende takken van het recht, o.a. algemeen burgerlijk recht, familierecht, verkeersrecht en strafrecht. In 2018 volgde zij de bijzondere opleiding jeugdrecht en treedt zij sindsdien op als jeugdadvocaat.

Gedurende vier jaar was Floor Vynckier tevens actief als bestuurslid van de Conferentie Jonge Balie Kortrijk.

Met een enorme interesse in het recht en veel gedrevenheid, staat Floor Vynckier u op de beste manier bij.

Emma Declerck

-

Advocaat

Emma Declerck studeerde in 2018 af met onderscheiding aan de universiteit van Gent.

Tijdens haar studies kon ze tevens een semester les volgen aan de universiteit van Nice.

Emma verdiept zich voornamelijk in strafrecht, burgerlijk en familierecht.
Bij de behandeling van uw dossier staan laagdrempeligheid, transparantie, nauwgezetheid en kwaliteit voorop.

Daarnaast streeft zij er steeds naar om , bij aanvang van een dossier, eerlijk en objectief advies te verstrekken zodat u als cliënt duidelijk zicht heeft op de verwachtingen die kunnen gesteld worden.
Dit geldt zowel naar de inhoud alsook naar de kosten van het dossier voor het behalen van het beoogde resultaat.

Joyce Vanderghinste

Joyce Vanderghinste

-

Advocaat

Joyce Vanderghinste studeerde in 2021 af met onderscheiding aan de universiteit van Gent.

Tijdens haar masteropleiding werd de focus voornamelijk gelegd op het ruime straf- en strafprocesrecht, medisch recht en verzekeringsrecht.

Naast de passie voor het strafrecht, behandelt Joyce vanuit haar brede interesse ook diverse andere materies.

Met veel gedrevenheid, eerlijkheid en overtuiging zal Joyce u vanuit ons kantoor ASIGNO bijstaan.

Erelonen

Tijdens een eerste consultatie worden meteen correcte afspraken gemaakt over de begroting van het ereloon en de kosten. In functie van de aard van het dossier wordt hiervoor een vast uurtarief dan wel een forfaitair bedrag afgesproken. Andere parameters die de vergoeding kunnen beïnvloeden zijn de complexiteit van de zaak, de hoogdringendheid van het dossier en het behaalde resultaat.

Er wordt samen met de cliënt altijd gezocht om de tussenkomst van een derde-betaler mogelijk te maken, bijvoorbeeld in het kader van een afgesloten rechtsbijstandverzekering (bijv. familiale verzekering of motorrijtuigenverzekering).

Wij informeren u eveneens indien u in aanmerking komt voor gehele of gedeeltelijke kosteloze juridische bijstand.

Volgende kosten worden steeds in aanmerking genomen:
Aanleg en bewaring dossier: € 75
Uurtarief: € 125 (afwijking mogelijk bij bepaalde procedures of bij hoogdringendheid)
Brieven en E-mails: € 10 per stuk
Verplaatsingskosten: € 0,65 per kilometer
(prijzen worden weergegeven exclusief btw – tarief btw is 21% die er bijkomt)

De diensten worden periodiek gefactureerd onder de vorm van provisionele- en eindfacturen.

Cliënten hebben de mogelijkheid om ten allen tijde een overzicht te vragen van de geleverde prestaties en de gemaakte kosten. Zodoende kan dit nauw gevolgd worden en komt men voor geen verrassingen te staan op het einde van het dossier.

Expertises

Straf- en strafprocesrecht

Bij Asigno Advocaten kan met terecht voor zowel bijstand in het vooronderzoek (Salduz-verhoor, Raadkamer, Kamer van Inbeschuldigingstelling, regeling rechtspleging,..) als voor bijstand gedurende de procedure ten gronde (Politierechtbank, Correctionele rechtbank, Hof van beroep, Hof van Assisen,..).

Het kantoor behartigt zowel de belangen van beklaagden als slachtoffers.

Het kantoor biedt onder meer bijstand in de volgende materies :

O.m. criminele organisaties, brandstichting, diefstal, drugsdelicten, stalking en belaging, zedenzaken, informatica- en computercriminaliteit, btw-fraude, valsheid in geschrifte, inbreuken op de wapenwetgeving, witwaspraktijken, faillissementsmisdrijven, mensenhandel, misbruik van vertrouwen en oplichting, moord en doodslag, slagen en verwondingen, partner- en intrafamiliaal geweld, vernielingen, en zo voort en zo verder…
“Salduz” ondervragingen bij politie en onderzoeksrechter
Procedure van voorlopige hechtenis (raadkamer, kamer van inbeschuldigingstelling)
Procedures voor de politierechtbank, correctionele rechtbank, hof van assisen, Hof van Cassatie
Strafuitvoering (strafuitvoeringsrechtbank (SURB), tuchtcollege)
Burgerlijke belangen (schadevergoeding voor slachtoffers) voor de strafrechter
Burgerlijke partijstellingen voor de onderzoeksrechter

Verkeer, aansprakelijkheid en verzekeringen

Het kantoor heeft daarnaast een bijzondere expertise in het verkeersrecht. U kan zowel voor de verdediging van Uw strafrechtelijke als Uw burgerrechtelijke belangen terecht bij het advocatenkantoor. ASIGNO zal hierbij altijd de eventuele verzekeringsmaatschappij aanschrijven om haar tussenkomst ten harte te nemen. Op deze manier hoeft de cliënt zich hieromtrent geen zorgen te maken. Ook het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht in de ruime zin van het woord behoren tot de competenties van het kantoor, samen met de hiernavolgende materies :

Verkeersovertredingen
Verkeersongevallen
Recuperatie van schade ten gevolge van een onrechtmatige daad, in het bijzonder bij misdrijven en verkeersongevallen
Burgerlijke vordering tot schadevergoeding
Algemeen verzekeringsrecht

Burgerlijk recht, verbintenissen- en contractenrecht

U kan bij het kantoor terecht voor de meest uitlopende problemen kaderend in het burgerlijke recht, onder meer voor de hiernavolgende materies :

Huur (huurovereenkomsten, opzeg, gebreken, huurschade, …)
Eigendom, vruchtgebruik, recht van bewoning, …
Verkoop onroerende goederen (overeenkomsten, aanneming..)
Verkoop roerende goederen (wanbetaling, gebreken, laattijdige levering, …)
Consumentenbescherming (kredieten, misleidende reclame, productaansprakelijkheid, …)

Handelsrecht

U kan bij het kantoor terecht voor het controleren of redigeren van contracten en overeenkomsten maar ook voor het opstellen van algemene verkoops- of factuurvoorwaarden.

Invorderingen van onbetaalde facturen in kader van de handelaar (Rechtbank van Koophandel, B2B procedure, etc…) zijn een dagdagelijkse taak voor het kantoor.

Daarnaast is het kantoor ook onderlegd in het strikt handelsrechtelijke contentieux waar hij ondernemingen in moeilijkheden bijstaat. Robbie Dewaele is onder meer curator en heeft reeds meerdere faillissementen van ondernemingen behartigd. Ook de bijstand van ondernemingen in de procedure gerechtelijke reorganisatie is het kantoor genoegzaam gekend.

Verder kan U bij het kantoor terecht voor onderstaande handelsrechtelijke problemen :

Advies en bijstand in geschillen tussen handelaars alsook tussen handelaars en derden
De redactie van handels- en distributiecontracten (verkoopovereenkomsten, algemene- en factuurvoorwaarden, handelshuurovereenkomsten, intentieovereenkomsten, pandovereenkomsten, vertrouwelijkheidsovereenkomsten, concessieovereenkomsten, kredietovereenkomsten, franchise, …)
Handelspraktijken en consumentenrecht (verkooppromoties, onrechtmatige bedingen, oneerlijke marktpraktijken, E-commerce, productaansprakelijkheid, consumentenrecht vanuit Europees en nationaal perspectief, …)
Betalingsachterstand en invorderingen (zowel bemiddeling als ingebrekestelling en gerechtelijke procedures)
Insolventie- en faillissementsprocedures (ondernemingen in moeilijkheden, vereffeningen, faillissementen en gerechtelijke akkoorden)

Jeugdrecht

Het kantoor is verder gespecialiseerd in het Jeugdrecht. Dit zowel in zaken met betrekking tot jeugddelinquentie als in zaken met betrekking tot het bijstaan van minderjarigen, of hun ouders in verontrustende opvoedingssituaties. Verder kan men ook voor volgende zaken bij het kantoor terecht :

Verontrustende opvoedingssituaties (VOS)
Als misdrijf omschreven feiten (MOF)
Informatieverstrekking aangaande rechten en plichten
Verdediging voor de jeugdrechtbank
Bijstand politieverhoor
GAS-boetes
Herstelbemiddeling
Bemiddeling in strafzaken
Gerechtelijke maatregelen (ondertoezichtstelling, open-, gesloten- en psychiatrische inrichtingen)
Pleegzorg, voogdij, ouderlijk gezag
Recht op persoonlijk contact, financiële regeling (onderhoudsbijdrage)
Adoptie

Personen- en familierecht

Het kantoor heeft een expertise in het personenrechtelijke en familierechtelijke contentieux. Het biedt bijstand in de echtscheiding van begin tot einde (van een eerste advies met betrekking tot de echtscheiding, tot de eigenlijke procedure en de verdeling van de goederen). Het kantoor behandelt zowel echtscheiding met onderlinge toestemming, als echtscheiding waar het huwelijk onherstelbaar is ontwricht. Ook voor het financiële aspect en de regeling voor de kinderen  kan U bij het kantoor terecht. Daarnaast kan men eveneens voor de volgende materies bij het kantoor terecht :

De staat van de persoon (wijziging naam, voornaam, nationaliteit, …)
Afstamming (erkenning, vaststelling ouderschap, adoptie, …)
Alle vormen van samenleven (feitelijke samenwoning, wettelijke samenwoning, huwelijk, het aangaan van een samenlevingscontract of een huwelijkscontract)
Ouderlijk gezag, verblijfsregeling kinderen, …
Kinderalimentatie, partneralimentatie, …
Echtscheiding (feitelijke scheiding, onderlinge toestemming, onherstelbare ontwrichting)
Voorlopig bewind, onbekwaamverklaring, verlengde minderjarigheid

Schuldenregeling

Het kantoor staat zowel schuldeisers als schuldenaars bij in de ruimste zin van het woord. Robbie Dewaele treedt op als collectief schuldbemiddelaar en heeft aldus een uitgebreide kennis over de verschillende procedures. Ook de aanvraag van de procedure collectieve schuldenregeling behoort tot de specialisaties van het kantoor; samen met de hiernavolgende volgende, niet-limitatieve materies :

Collectieve schuldenregeling :
Vrije schuldenregeling
Onbeslagbaar loon, werderverkoop van in beslag genomen goederen

Gezien Robbie Dewaele ook ervaring heeft als curator kan hij ook in dit opzicht bedrijven bijstaan en bedrijven in moeilijkheden begeleiden.

Familiaal vermogensrecht en erfrecht

Het kantoor verleent bijstand in familiaal vermogensrechtelijke problemen. Ook bij disputen of vragen omtrent erfrechtelijke aangelegenheden kan het kantoor U ten volle bijstaan. Dit onder meer en niet-limitatief in de hiernavolgende materies :

Begeleiding huwelijkscontracten/samenlevingscontracten/beding van aanwas/ inbreng in huwgemeenschap, …
Vereffening en verdeling familiaal vermogen
Erfenissen
Schenkingen
Testamenten
Familiale vermogensplanning

Contact

  • ASIGNO advocatenkantoor
  • (vlak bij de watertoren te Waregem)
  •  
  • Franklin Rooseveltlaan 85
  • 8790 Waregem
  •  
  • 056 444 201
  • 056 444 202
  •  
  • info@asigno.be

afspraak

Wij werken enkel op afspraak.
Contacteer ons telefonisch of via email om een afspraak te maken

Privacybeleid

Openingsuren

maandag
08u30 tot 12u30
13u30 tot 18u00
dinsdag
08u30 tot 12u30
13u30 tot 18u00
woensdag
08u30 tot 12u30
13u30 tot 18u00
donderdag
08u30 tot 12u30
in namiddag werkzaam met gesloten deuren
vrijdag
08u30 tot 12u30
13u30 tot 18u00