Straf- en strafprocesrecht

Bij Asigno Advocaten kan met terecht voor zowel bijstand in het vooronderzoek (Salduz-verhoor, Raadkamer, Kamer van Inbeschuldigingstelling, regeling rechtspleging,..) als voor bijstand gedurende de procedure ten gronde (Politierechtbank, Correctionele rechtbank, Hof van beroep, Hof van Assisen,..).

Het kantoor behartigt zowel de belangen van beklaagden als slachtoffers.

Het kantoor biedt onder meer bijstand in de volgende materies :

O.m. criminele organisaties, brandstichting, diefstal, drugsdelicten, stalking en belaging, zedenzaken, informatica- en computercriminaliteit, btw-fraude, valsheid in geschrifte, inbreuken op de wapenwetgeving, witwaspraktijken, faillissementsmisdrijven, mensenhandel, misbruik van vertrouwen en oplichting, moord en doodslag, slagen en verwondingen, partner- en intrafamiliaal geweld, vernielingen, en zo voort en zo verder…
“Salduz” ondervragingen bij politie en onderzoeksrechter
Procedure van voorlopige hechtenis (raadkamer, kamer van inbeschuldigingstelling)
Procedures voor de politierechtbank, correctionele rechtbank, hof van assisen, Hof van Cassatie
Strafuitvoering (strafuitvoeringsrechtbank (SURB), tuchtcollege)
Burgerlijke belangen (schadevergoeding voor slachtoffers) voor de strafrechter
Burgerlijke partijstellingen voor de onderzoeksrechter

Verkeer, aansprakelijkheid en verzekeringen

Het kantoor heeft daarnaast een bijzondere expertise in het verkeersrecht. U kan zowel voor de verdediging van Uw strafrechtelijke als Uw burgerrechtelijke belangen terecht bij het advocatenkantoor. ASIGNO zal hierbij altijd de eventuele verzekeringsmaatschappij aanschrijven om haar tussenkomst ten harte te nemen. Op deze manier hoeft de cliënt zich hieromtrent geen zorgen te maken. Ook het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht in de ruime zin van het woord behoren tot de competenties van het kantoor, samen met de hiernavolgende materies :

Verkeersovertredingen
Verkeersongevallen
Recuperatie van schade ten gevolge van een onrechtmatige daad, in het bijzonder bij misdrijven en verkeersongevallen
Burgerlijke vordering tot schadevergoeding
Algemeen verzekeringsrecht

Burgerlijk recht, verbintenissen- en contractenrecht

U kan bij het kantoor terecht voor de meest uitlopende problemen kaderend in het burgerlijke recht, onder meer voor de hiernavolgende materies :

Huur (huurovereenkomsten, opzeg, gebreken, huurschade, …)
Eigendom, vruchtgebruik, recht van bewoning, …
Verkoop onroerende goederen (overeenkomsten, aanneming..)
Verkoop roerende goederen (wanbetaling, gebreken, laattijdige levering, …)
Consumentenbescherming (kredieten, misleidende reclame, productaansprakelijkheid, …)

Handelsrecht

U kan bij het kantoor terecht voor het controleren of redigeren van contracten en overeenkomsten maar ook voor het opstellen van algemene verkoops- of factuurvoorwaarden.

Invorderingen van onbetaalde facturen in kader van de handelaar (Rechtbank van Koophandel, B2B procedure, etc…) zijn een dagdagelijkse taak voor het kantoor.

Daarnaast is het kantoor ook onderlegd in het strikt handelsrechtelijke contentieux waar hij ondernemingen in moeilijkheden bijstaat. Robbie Dewaele is onder meer curator en heeft reeds meerdere faillissementen van ondernemingen behartigd. Ook de bijstand van ondernemingen in de procedure gerechtelijke reorganisatie is het kantoor genoegzaam gekend.

Verder kan U bij het kantoor terecht voor onderstaande handelsrechtelijke problemen :

Advies en bijstand in geschillen tussen handelaars alsook tussen handelaars en derden
De redactie van handels- en distributiecontracten (verkoopovereenkomsten, algemene- en factuurvoorwaarden, handelshuurovereenkomsten, intentieovereenkomsten, pandovereenkomsten, vertrouwelijkheidsovereenkomsten, concessieovereenkomsten, kredietovereenkomsten, franchise, …)
Handelspraktijken en consumentenrecht (verkooppromoties, onrechtmatige bedingen, oneerlijke marktpraktijken, E-commerce, productaansprakelijkheid, consumentenrecht vanuit Europees en nationaal perspectief, …)
Betalingsachterstand en invorderingen (zowel bemiddeling als ingebrekestelling en gerechtelijke procedures)
Insolventie- en faillissementsprocedures (ondernemingen in moeilijkheden, vereffeningen, faillissementen en gerechtelijke akkoorden)

Jeugdrecht

Het kantoor is verder gespecialiseerd in het Jeugdrecht. Dit zowel in zaken met betrekking tot jeugddelinquentie als in zaken met betrekking tot het bijstaan van minderjarigen, of hun ouders in verontrustende opvoedingssituaties. Verder kan men ook voor volgende zaken bij het kantoor terecht :

Verontrustende opvoedingssituaties (VOS)
Als misdrijf omschreven feiten (MOF)
Informatieverstrekking aangaande rechten en plichten
Verdediging voor de jeugdrechtbank
Bijstand politieverhoor
GAS-boetes
Herstelbemiddeling
Bemiddeling in strafzaken
Gerechtelijke maatregelen (ondertoezichtstelling, open-, gesloten- en psychiatrische inrichtingen)
Pleegzorg, voogdij, ouderlijk gezag
Recht op persoonlijk contact, financiële regeling (onderhoudsbijdrage)
Adoptie

Personen- en familierecht

Het kantoor heeft een expertise in het personenrechtelijke en familierechtelijke contentieux. Het biedt bijstand in de echtscheiding van begin tot einde (van een eerste advies met betrekking tot de echtscheiding, tot de eigenlijke procedure en de verdeling van de goederen). Het kantoor behandelt zowel echtscheiding met onderlinge toestemming, als echtscheiding waar het huwelijk onherstelbaar is ontwricht. Ook voor het financiële aspect en de regeling voor de kinderen  kan U bij het kantoor terecht. Daarnaast kan men eveneens voor de volgende materies bij het kantoor terecht :

De staat van de persoon (wijziging naam, voornaam, nationaliteit, …)
Afstamming (erkenning, vaststelling ouderschap, adoptie, …)
Alle vormen van samenleven (feitelijke samenwoning, wettelijke samenwoning, huwelijk, het aangaan van een samenlevingscontract of een huwelijkscontract)
Ouderlijk gezag, verblijfsregeling kinderen, …
Kinderalimentatie, partneralimentatie, …
Echtscheiding (feitelijke scheiding, onderlinge toestemming, onherstelbare ontwrichting)
Voorlopig bewind, onbekwaamverklaring, verlengde minderjarigheid

Schuldenregeling

Het kantoor staat zowel schuldeisers als schuldenaars bij in de ruimste zin van het woord. Robbie Dewaele treedt op als collectief schuldbemiddelaar en heeft aldus een uitgebreide kennis over de verschillende procedures. Ook de aanvraag van de procedure collectieve schuldenregeling behoort tot de specialisaties van het kantoor; samen met de hiernavolgende volgende, niet-limitatieve materies :

Collectieve schuldenregeling :
Vrije schuldenregeling
Onbeslagbaar loon, werderverkoop van in beslag genomen goederen

Gezien Robbie Dewaele ook ervaring heeft als curator kan hij ook in dit opzicht bedrijven bijstaan en bedrijven in moeilijkheden begeleiden.

Familiaal vermogensrecht en erfrecht

Het kantoor verleent bijstand in familiaal vermogensrechtelijke problemen. Ook bij disputen of vragen omtrent erfrechtelijke aangelegenheden kan het kantoor U ten volle bijstaan. Dit onder meer en niet-limitatief in de hiernavolgende materies :

Begeleiding huwelijkscontracten/samenlevingscontracten/beding van aanwas/ inbreng in huwgemeenschap, …
Vereffening en verdeling familiaal vermogen
Erfenissen
Schenkingen
Testamenten
Familiale vermogensplanning